Trox Life

May 15, 2020

Trox Life Magazine : Climate and Change

TROX muốn nghiên cứu những vấn đề này, đó là lý do tại sao khí hậu và biến đổi khí hậu là tiêu đề của tạp chí khách hàng hiện nay của chúng tôi – TROX Life

Read more
Virus corona

Mar 30, 2020

Covid-19: Stay Safe With Air Filter System

We have received many questions about COVID-19 in connection with air conditioning and ventilation systems. In some cases, there is still no reliable knowledge.

Read more

Hot news